Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları

Ücret Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin amaçlarında yer alan kişisel amaçlar ücret yönetimini de içerir. Çalışanların hayatlarını sürdürebilmeleri için ücret önemlidir ve bu ücret çalışmalarının maddi karşılığını meydana getirir. Ücret işletmeler içinde bir gider kalemidir. Dolayısıyla çalışan için gelir, işletme için gider olan ücret her iki taraf adına bir dengede olmalıdır

İşletmelerin her an ge.çerli hedefi yüksek verimliliktir. Bunu sağlayabilmek için de insan kaynakları yönetiminin başarılı olması gerekir. İnsan kaynakları personel temininde personelleri işletmeye çekebilmeli ve onları elinde tutabilmelidir. Bu açıdan da  adaletli bir ücret yönetimi oldukça önemlidir. Bu anlamda başarılı bir ücret yönetimi sistemi;

  • Organizasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için onu desteklemektedir,
  • Farklı insan kaynakları stratejilerini de birlikte benimsemelidir,
  • Açık, anlaşılır ve iyi tanımlanmış kuralları olmalıdır,
  • Bünyesinde performansa göre ödeme sistemini barındırmalıdır,
  • Çalışanın yeteneği ve becerisi ücret hususunda da mutlaka dikkate alınmalıdır.

Ücret çağımız çalışma ortamında en önemli sorunlardandır. Çalışanın emeğinin karşılığı olan ücretin miktarı, çalışanın kendisi varsa ailesi için hayatlarını doğrudan etkileyen bir ögedir. Ödenen ücretin işletmelerde aynı olup olmadığı, çalışılan iş koluna göre belirlenmiş ücret seviyesinin altında ya da üstünde olup olmadığı önemli konulardır. Bu tür problemlerin önlenmesi ya da giderilmesi açısından adil bir ücret yönetiminin uygulanması icap eder. İşletmelerin bu sorununa çözüm anlamında iş değerlemesi olgusu yardımcı olabilecektir. İş değerlemesi, İş değerleme işin konumunu tespit ederek ücretlerin belirlenmesinde esas olacak güçlü verileri toplayan bir tekniktir. İş değerlemesinin yapılabilmesi için iş analizleri, iş tanımları ve iş gerekleri belirlenmelidir. Böylece yapılacak işin farklı işlere göre değeri belirlenir. Aynı zamanda o iş için gerekli olan personelin sahip olması gereken kıstaslar tanımlanmış olacaktır.

Kişinin aldığı ücret çoğu toplumda o kişinin saygınlığının, gücünün ve kişisel servetinin bir ölçüsü sayılmaktadır. Ücret kişilerin hayatlarını yalnız ekonomik olarak değil sosyal ve psikolojik açıdan da belirler. Dolayısıyla ücret yönetiminin iyi yapılması demek hem çalışanın performansını hem de işletmenin performansını artması demektir. Kötü yapılmış bir ücret yönetimi de bu durumun aksi bir hal yaratacaktır.

TOP