Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İnsan Kaynakları Yönetiminin kapsadığı alanlar, ifade ettikleri şeyler olarak şu şekilde sıralanabilir: İş görenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, iş gören alım ilanlarının düzenlenip yapılması ve uygun bulunan iş görenlerin seçilerek alınması ve aynı zamanda  kurum kültürüne alıştırılmaları, iş görenlerin motivasyonunun sağlanması, performans değerlendirmesinin yapılması, çatışmaların giderilmesi veya ortadan kaldırılması, kişiler ve gruplar arasındaki ilişki ve iletişimin gerçekleştirilmesi, yönetimin gerektirdiği organizasyonların geliştirilmesi, yeniden yapılanma yoluyla sürekli ve sağlıklı bir kurumsal iklimin tesis edilmesi, “biz” duygusunun geliştirilmesi, çalışanların eğitimi ve gelişmesi

Bugünkü iş hayatında karşılaşılan iş gücü maliyetleri, verimlilik, değişimler ve işgücündeki olumsuzluk belirtileri, İKY’yi ve önemini daha bir öne çıkarır hale getirmiştir. İKY ‘yi bunca önemli konuma taşıyan konulardan en başta gelenleri de çağdaş nedenler olarak işaretlenmektedir. Bunlar

  • İnsan Kaynaklarının Maliyeti: Her bir örgütün önemli kaynakları arasında yalnızca finansal kaynaklar yer almaz. Bu gerekçeyle her örgüt doğru iş görenleri doğru zamanda elinde bulundurabilmelidir. İnsan kaynağı denilen en değerli varlık doğru bir biçimde uygulanırsa hem organizasyonun hem de çalışanların verimliliği artacaktır. Bu da ürün ve hizmet kalitesinde artış demektir.
  • Küreselleşme: Çağımızda küreselleşme denilen olgu sebebiyle işletmeler bütün dünyadaki işletmelerle rekabet halindedirler. Buna mecbur da kalmışlardır. Bu yüzden İKY ’ye düşen görev sorumluluklar bugün daha da artmış durumdadır. Böyle bir dünya ve iş hayatında artık uluslararası pazarda rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip çalışanlara ihtiyaç duyulur olmuştur.
  • Değişimin Hızlılığı ve Karmaşıklığı: 20 yüzyılda görülen her tür ve kompleks kültürel, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişme İKY‘nin önemini her zamankinden daha çok artırmış durumdadır. Birçok alanda yaşanan bu karmaşıklık ve yoğunluk da iş görenlerin hem değişimini ve hem de tatminsizliğine sebep olmuş durumdadır.
  • İşgücü Çeşitliliği: Uluslararası düzeyde gerçekleşen değişimler, karmaşıklıklar işgücünün yapısını da değişime yöneltmiştir. Önceleri zenci veya beyazların çeşitli bölgelere egemen olabildiği bir işgücü yapısından söz edilirken, bugün kadınların, göçmenlerin, zencilerin aynı anda bulunabildiği karmaşık bir yapı ortaya çıkmıştır.
  • Beceri gereklerinde değişme: Teknolojide yaşanan gelişmelerle iş görenlerin beceri ihtiyaçları da değişmiştir. Sonuçta da iş kazaları, kalite düşüklüğü, verimsizlik gibi problemler sık ve yoğun yaşanır olmuştur.
  • Üretkenlik Krizi: Son yılların bir başka getirisi de bazı ülkeler bazında üretkenlik hızında görülen düşüştür. Ancak bu oran bazı ülkelerde de gittikçe artış göstermeyi sürdürmektedir.  Bunun temel nedeni de İKY ’ye verilen önemin önemli ölçüde fazla olmasıdır diye değerlendirilmektedir.
  • Toplam Kalite Yönetimi: Bu felsefe ve gereği olan uygulamalar şu sonucu doğurmuş ve lüzumlu kılmıştır:  İKY açısından çalışanlar da müşteriler kadar değerlidir ve bu bağlamda örgüt her bir iş görenini de bir müşteri olarak görmüştür. Bu nedenle iş görenlerin de tıpkı müşteriler gibi değerli kabul edilmesi zorunluluktur.
  • Yetkilendirme: Örgütlerde gerçekleşen gelişme ve değişmelerin nihayetinde işlerin başarılı biçimde yürüyüp nihayetlenmesi amacıyla yetkilendirme yapılması gerekliliktir.  Yetkilendirme de yetki devretme, ekip çalışması, işverenlerin eğitimi gibi süreçleri bünyesinde bulundurur. Bu uygulama ile işgörenler daha rahat kontrol altına alınabilmektedirler.
  • Küçülme ve Sayı Azaltma: Globalleşme büyük kuruluşlarda sürekli büyümeyi ve küçülmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir. Örgütte çalışanların sayısını azaltma verimliliğin artış göstermesi demektir. Çalışanların sayısının azaltılması yoluyla  maliyetler düşmekte ve aynı zamanda önceden çok sayıda iş görece yapılan iş bu kez daha az kişi tarafın yapılabilmektedir.

Sonuç olarak insan kaynakları, örgüt içinde gerçekleşen tüm faaliyetlerle ilgili dolaylı da olsa bağlantılıdır. Bu nedenle örgütler açısından insan kaynakları uygulamalarının tamamı yaşamsal öneme sahiptir (Yaman, 2000: 264). Bunun yanında mutlu ve çalışma ortamından memnun bir çalışan, aynı zamanda bu memnuniyetini etrafında bulunan insanlarla da paylaşmaktadır. Dolayısıyla çalışan, çalıştığı kurumu överek bir nevi reklamını yapmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi çalışanlar açısından da önem arz etmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, kariyer yönetimi fonksiyonunun gereği olarak çalışanlara kariyer yolculuklarında yardımcı olmakta, işletmenin hedefleri doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunmaktadır. Bu çerçevede disiplinli ve düzenli bir şekilde eğitim programları hazırlamakta ve hazırlanan bu programların çalışana katkısı irdelenmektedir. Bu sayede çalışanların kariyer yolculuklarında onlara destek olmaktadır. Bununla birlikte çalışan motivasyonunun sağlanmasında da insan kaynakları yönetiminin önemli katkıları bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

TOP