Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirme

Performans Çeşitleri

Performans; kurumsal performans, takım performansı ve bireysel performans olmak üzere üç farklı kategoride karşımıza gelmektedir.

Kurumsal Performans:

Stratejik bir planlama çerçevesi içinde kurumların, belirlenen hedefleri, kurumun en üst biriminden en alt birimine kadar yayabilmesi ve böylece kurumsal hedefler anlamında istediklerini elde edebilme süreci ve sonucu kurumsal performans kavramını tanımlamasıdır.

Kurumsal performans kavramı öte yandan örgütlerdeki hesap verebilirlik, saydamlık ve verimlilik kavramlarının da ön koşulu durumundadır.  Yine aynı zamanda bu kavramla çalışanların ve birim-grupların performansından daha yüksek düzey ve kapsamdaki bir performanstan bahsedilmiş olmaktadır. Kurumların ürettikleri mal ve hizmetler boyutunda birbirleri ile yarışabilme ögeleri kurumsal performans için belirlenmiş ölçütler olmaktadır.

Takım Performansı:

İlgili performansı belirleyen veya ortaya çıkarak üç etmen, sözünü edilen takım performansının saptanmasında önemlidir:

  • Ekibin ortaya çıkışını gerektiren proje hedeflerinin öngördüğü teknik başarının var olup olamaması,
  • Projenin önceden planlanmış sürede gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği,
  • Projenin başta öngörülen bütçe ile bitirilip bitirilemediği.

Takım performansını engelleyen birçok etmenden söz edilebilir. Bu etmenler olarak şu hususlardan söz edilebilir: Takımın alt yapısının ve takım içerisinde yer alan üyelerin ilgili çalışmaya elverişli olmaması, takımın kurulma aşamasında hedeflerin açık ve net şekilde belirlenmemiş olması. Bu gibi durumlar performansı olumsuz yönde etkileyecektir. Ek olarak şunları da belirtmek gerekir: Takım üyeleri arasındaki iletişim eksikliği veya anlaşmazlık ve üyelerin kendilerine yüklenen sorumlulukları iyi bir şekilde yerine getirmemeleri takım performansını etkilemektedir.

Bireysel Performans:

Takımların ve kurumların merkezinde yer alan ve çekirdek işlevini gören insan, bu örgütlerin başarısı ve performansında da en etkili ve en belirleyici etmen durumundadır. Belirli bir süreç sonucunda elde edilen çıktı, aslında o sisteminin performansı durumundadır. İşteki bu çıktı veya sonuç, hedef ya da görevin yerine getirilme derecesini ölçmeye yarar durumdadır. Bu bağlamda örgüt hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için yapılan bütün çalışmalar ve yine bu anlamdaki tüm çabalar, performans olgusunu meydana getirirler.

Performans Değerlendirme

Ücret Yönetimi

Performans Çeşitleri

Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

Performans Kavramları

Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirme Kavramı

Performans Yönetimi Kavramı

Performans Yönetimi Kavramı

Performans Kavramı

Performans Kavramı

TOP