Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerine göre her yıl yaklaşık olarak 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından ötürü hayatını kaybetmektedir. ILO rakamlarına göre; her gün yaklaşık 6000 kişi iş kazası ve meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir

Kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı, meslek hastalıkları hastanelerinin ve kayıtların yetersizliğinden ötürü açıklanan rakamlardan çok daha da fazla istenmeyen durumların gerçekleştiği düşünülmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin ana gayesi insanların sağlıklı biçimde hayatlarını sürdürmesi ve bunun için gerekli yaşam alan ve şartlarının teminidir. Bu anlamda devletlerin yapmış olduğu yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalmakta ve çoğu yerde ve zamanda mümkün olmamaktadır. Devletlerin insan yaşamına daha çok özen göstermeleri ve daha sağlıklı toplumlar için gereken önlemleri almaları ve bütün bunların uygulanıp uygulanmadığını sıkı şekilde denetlemeleri icap etmektedir

İşletmelerde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları, işletmelerin maliyetlerini artırır, onların verimlilik ve karlılığını da önemli boyutta olumsuz yönde belirler. İşletmelerde yapılan her faaliyette olduğu gibi sağlık ve güvenlikle ilgili faaliyetlerinde bir maliyeti çıkar. Bu maliyet iki türlü olmaktadır

  • Koruyucu ve önleyici tedbirler olarak yapılacak harcamalar,
  • İş kazası ve meslek hastalığına uğrayan kişinin tedavi masrafları, olası tazminat talebi, işine gidemediği günler için yapılamayan üretim kaybı ile iş kazası sonucu işyerinde oluşan zararların sebep olduğu parasal zararlar.

İşletmelerde oluşan iş kazaları çalışan kişilerin yaşayacağı acının yanı sıra makine, malzeme ve ürün kayıplarına da neden olacaktır ve işletmenin verimliliğini de azaltacaktır. Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan birtakım araştırmalar göstermiştir ki işletmelerde alınan iş güvenliği önlemleri ve işgücü arasında karşılıklı bir bağ vardır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı olan işyerinde verimliliğin arttığı gözlemlenmiştir. Bir iş yerinde iş güvenliği sağlanırsa verimlilik artışı da olacak ve ayrıca o işyerine duyulan güven de kuvvetli ve sabit olacaktır

İşletmeler iş görenlerine ilk önce güvenli bir iş ortamı sunmalıdır. İnsan kaynağına verilen önemden dolayı insan kaynakları yönetim fonksiyonlarının doğru şekilde yerine getirildiği iş yerlerinde, iş kazası ve meslek hastalıklarının meydan gelme olasılığı daha az olur. Bundan ötürü işletmelerde ki insan kaynağı yönetimi işlevlerinin önemi bir kere daha anlaşılmış olmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını oluşturan iş analizi, insan kaynakları planlaması, iş gören seçimi, eğitim, performans değerlendirme, ücretlendirme ve sendika ile ilişkiler çok değerli roller oynamaktadırlar

TOP