Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan kaynakları planlaması (İKP) denilen olgu hem iş görenleri bulma ve onların seçimi hem de diğer İKY’nin birimlerini etkin yürütebilmesi açısından önemlidir. İnsan kaynakları planlaması, örgütün gelecekteki insan kaynakları taleplerine cevap verebilmek için olumlu bir politika geliştirmelidir. Bu anlamda ihtiyaç duyulan anda ve doğru yerde uygun yeteneklerle donanımlı kişilerin bulundurulması yönetimin gerçekleştirdiği çalışmalardır. İKP, çalışanın örgüte gelişini, gidişini ve örgüt içi değişimlerini düzenleyen ve değerlendiren bir sürecin kendisidir. İKP’nin ana ve gerçek hedefi insan kaynağının etkin kullanımını sağlamaktır

İnsan kaynakları planlaması birbirleriyle ilişkili beş farklı çalışmanın yapılmasını ve sonuçta beş ayrı dosyanın ortaya konulmasını gerektirir. İnsan Kaynakları ihtiyacı raporu demek, iş analizi, iş görev tanımları, organizasyon şeması/el kitabı ve insan kaynakları eylem planı demek olmaktadır

Tanımlarından kısaca söz edecek olunsa, insan kaynakları ihtiyacı raporu; çalışanların gereksinim ve beklentilerini, yöneticilerin isteklerini, örgütün gereksinimlerini ve kendi değerlendirmelerini de dikkate alarak şimdiki ve ileride oluşacak insan kaynakları ihtiyacını sayısal ve niteliksel olarak belirlemek demek olmaktadır

İş analizi; işin kapsamının ayrıntılı olarak tanımlanmasını, işlerin birbirine karışmasını ve çatışmasını engeller. Böylece iş ile çalışan arasındaki uyumu sağlar. Ayrıca göreve en uygun kişinin seçilmesine yol açar.

  • İş görev tanımları iş analizi sonucunda sağlanan verilere bağlı olarak görev tanımı gerçekleştirilir. Görevi yerine getirecek kişinin prosedür, içerik, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış olur.
  • Organizasyon şeması; insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi, iş analizi ve görev tanımlarının yapılması yoluyla sağlanan sonuçlar toplanarak organizasyon şeması oluşturulur.
  • İnsan kaynakları eylem planı; organizasyon şemasının da tamamlanmasından sonra örgütün tam bir görüntüsü çıkmış olur. Buradan da belirsizlikler ve eksiklikler anlaşılır. Kısa dönem içinde nelerin gerektiğini eylem planı gösterir.

İnsan kaynakları planlaması, organizasyonlarda verimliliği etkilediği gibi karlılığı da etkiler. Yapılan tahminler çerçevesinde personel sayısında yapılan maliyet hesabınca tasarruf edilerek karlılık artırılabilmektedir. Ayrıca iş görenin istihdamının gerçekleştirilmesi de üretim sürecinin etkinleşmesini gerçekleştirir

TOP